24 พฤษภาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ออกมาตรการห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200524085221795

สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ ออกประกาศตามมาตรการของกรมประมง ห้ามผู้ใดทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะช่วงฤดูวางไข่ ในเขตพื้นที่ จ.บึงกาฬ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2563 ยกเว้นการใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้ ยังสามารถทำการประมงได้ 

1.การประมงโดยใช้เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว เบ็ดพวง หรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

2.การทำประมงโดยใช้ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร 

3.การทำประมงโดยใช้สุ่ม ฉมวก ส้อม 

4.การทำประมงโดยใช้ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน 

5.การทำประมงโดยใช้แหที่มีความลึกไม่เกิน 3 เมตร

นายวรพงษ สาระรัตน์ ประมงจังหวัดบึงกาฬ กล่าวถึงมาตรการดังกล่าวว่า เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ จะมีการผสมพันธุ์ วางไข่ และขยายพันธุ์ หากมีการจับสัตว์น้ำในช่วงนี้ จะส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำลดลงในอนาคต จึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือปรับเป็นจำนวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า