24 ธันวาคม 2563 สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ สำรวจแม่น้ำบางขาม จัดทำแผนขุดลอก และแก้มลิงกักน้ำ

ที่มา: https://www.naewna.com/local/540830

นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๐ มอบหมายให้นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเรือขุด สำนักเครื่องจักรกลลงพื้นที่ร่องเรือในแม่น้ำบางขาม เพื่อสำรวจสภาพแม่น้ำบางขาม และสภาพริมตลิ่งทั้ง ๒ ฝั่งของแม่น้ำ เนื่องจากในช่วงเดือน มี.ค. –  เม.ย. ของทุกปี ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง ทำให้แห้งขอด มีตะกอนดิน และวัชพืช จำนวนมากกองสุมอยู่ในแม่น้ำ ทำให้แม่น้ำบางขามตื้นเขิน ส่งผลกระทบต่อการนำน้ำดิบไปผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และอาชีพเลี้ยงปลากระชัง

นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อระบบิเวศของแม่น้ำบางขามอีกด้วย สำนักงานชลประทานที่ ๑๐ ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมเพื่อประกอบการจัดตั้งคำขอ และแผนงานงบประมาณ ขุดลอกแม่น้ำบางขาม (ระยะที่ ๑) พร้อมแก้มลิง ๓ แห่ง เพื่อเพิ่มความสามารถในการเก็บกักน้ำในแม่น้ำบางขาม ไว้ใช้สำหรับอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้ง พร้อมทั้งพิจารณาสถานที่ทิ้งดินที่ได้จากการขุดลอกให้เหมาะสมกับปริมาณดิน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อราษฎรที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำบางขาม ซึ่งการขุดลอกแม่น้ำบางขามวางแผนไว้ในระยะแรก ๑๔ กม. จากความยาวทั้งสิ้นประมาณ ๖๐ กม.