24 ตุลาคม 2565 ชุมชนที่ยั่งยืน

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/health/social/1033260

ทุกวันนี้ กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนต่างๆ กำลังขยายวงกว้างออกไปอย่างรวดเร็วในสังคมไทย  โดยเฉพาะความมุ่งมั่นในเรื่องของการสร้างชุมชนยั่งยืนบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs 17 ข้อ) ในปัจจุบัน

  ผลการถอดบทเรียนขององค์ความรู้ และผลสำเร็จจากการดำเนินงานในโครงการต่างๆ
ด้านการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กองทุนสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ มูลนิธิสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย มาถ่ายทอดและเผยแพร่  เพื่อเราจะได้รับรู้ เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ “ความร่วมมือกัน” เพื่อจะได้รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

  ความสำเร็จของโครงการด้านการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยังได้นำเสนอถึงจุดแข็งและกิจกรรมเด่นๆ ของแต่ละพื้นที่ที่ดำเนินโครงการ ตลอดจนได้รวบรวมถึงข้อจำกัด ข้อพึงระวัง รวมทั้งความท้าทายและแนวทางเพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน  เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ข้างหน้า และความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ