24 ตุลาคม 2563 ผอ. สำนักวิจัยฯ ติดตามความก้าวหน้า โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์

ที่มา : https://www.naewna.com/local/527093

นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้า “โครงการปรับปรุงพันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่นและพืชถูกคุกคามในระบบนิเวศบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเซียและไทย” ภายใต้ความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย หรือ AFoCO (Asian Forest Cooperation Organization) ณ แปลงทดลองในสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าเมืองร้อนในประเทศไทยและมาเลเซีย ที่ถูกคุกคามใกล้สูญพันธุ์ มาทดลองปลูกในพื้นที่ดินเสื่อมสภาพ เช่น พื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่มาแล้ว โดยประเทศไทยดำเนินในพื้นที่เหมืองลิกไนต์ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง อีกหนึ่งแห่ง เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 และจะดำเนินการประชุมเครือข่ายเพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนกันระหว่างภาคีเครือข่ายในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้