24 กุมภาพันธ์ 2565 วัฏจักรของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน นวัตกรรมชาร์จไฟให้โลก

ที่มา:

https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000018688

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ) แนะนำวัฏจักรของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ภายหลังจากผลิตแบตเตอรี่ และนำไปใช้งาน โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า จนมีประสิทธิภาพลดลง หรือหมดอายุการใช้งานแล้ว ในปัจจุบันมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ทำให้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

1) การประกอบเป็นแพ็กใหม่ (Repack) เป็นกระบวนการที่ถูกนำมาใช้จัดการกับแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานจากยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว แต่ยังคงมีประสิทธิภาพความจุมากกว่าร้อยละ 80 ในภาพรวมจะมีคัดแยกเซลล์ที่ยังมีประสิทธิภาพดีออกมา เพื่อประกอบรวมกันเป็นแบตเตอรี่แพ็ก (Battery Pack) ใหม่ ก่อนนำกลับไปใช้งานกับยานยนต์ไฟฟ้าอีกครั้ง ซึ่งกระบวนดังกล่าวสามารถช่วยลดต้นทุนและพลังงานในกระบวนการผลิต อีกทั้งยังเป็นการใช้งานให้เกิดความคุ้มค่าอย่างมาก

2) การนำไปใช้ซ้ำ (Reuse) เป็นกระบวนการจัดการกับแบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานจากยานยนต์ไฟฟ้าและมีประสิทธิภาพความจุลดลงถึงระดับร้อยละ 60-80 ทำให้ไม่เหมาะสมต่อการนำกลับมาใช้งานในรูปแบบเดิมอีกต่อไป โดยแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพในรูปแบบดังกล่าวจะถูกนำมาคัดแยกเพื่อนำโมดูล (Module) หรือเซลล์แบตเตอรี่ (Cell) ที่เข้าเกณฑ์มาประกอบใหม่ และนำกลับมาใช้งานเป็นระบบกักเก็บพลังงานแบบตั้งอยู่กับที่ (Stationary Energy Storage System) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า กระบวนการนำไปใช้ซ้ำ (Reuse) หรือการใช้งานในลักษณะ Second Life เช่นนี้ สามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่แบตเตอรี่ที่หมดอายุจากการใช้งานในยานยนต์ไฟฟ้าแล้วได้เป็นอย่างดี

3) การรีไซเคิล (Recycle) เป็นกระบวนการลำดับสุดท้ายในการจัดการกับแบตเตอรี่ที่หมดอายุโดยสมบูรณ์จากการใช้งานจากทุกรูปแบบ คือ แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพความจุต่ำกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีความเหมาะสมต่อการนำมาใช้งานในทุกรูปแบบอีกต่อไป ดังนั้นแบตเตอรี่ในกลุ่มดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดของเสียด้วยกระบวนการเชิงกายภาพ และกระบวนการเชิงเคมี เพื่อแปรสภาพแบตเตอรี่ให้กลายเป็นวัตถุดิบตั้งต้น (Raw Materials) ที่มีความเหมาะสมต่อการนำไปผลิตเป็นแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง