24 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง ยืนยันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 3 แห่ง ในพื้นที่ จ. ตรัง มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคไปจนถึงเดือน พ.ค. 2563

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200224083701278

นายประเสริฐ วงศ์นราทิพย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรัง เปิดเผยว่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 3 แห่ง ในพื้นที่ จ. ตรัง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ. ห้วยยอด มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 68.19 ของความจุอ่าง มีการระบายน้ำลงพื้นที่ท้ายอ่าง เพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน เพื่อการเกษตร และเพื่อการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด มั่นใจมีน้ำเพียงพอไปจนถึงเดือน พ.ค. 2563 ขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย อ. สิเกา มีปริมาณน้ำร้อยละ 37.43 ของความจุอ่าง อัตราการใช้น้ำ 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีน้ำเหลือเพียงพอให้ใช้ในพื้นที่อยู่ประมาณ 100 วัน เพียงพอไปจนถึงเดือน พ.ค. 2563 เช่นกัน ส่วนอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งหลวง อ. วังวิเศษ มีปริมาณน้ำร้อยละ 32.55 ของความจุอ่าง และมีอัตราการใช้น้ำ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ จึงขอให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุดด้วย