24 กรกฎาคม 2565 Green Residence ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/columnist/1016862

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้มีผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก มนุษย์จำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอด มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจากวิถีเดิม ต้องหันมาใช้ชีวิตประจำวันและทำทุกอย่างในที่พักอาศัย ดังนั้น บรรยากาศสภาพแวดล้อมในที่พักอาศัยที่ดีจะช่วยตอบโจทย์คุณภาพการใช้ชีวิตในยุค New normal “Green Residence หรือที่พักอาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเทรนด์ใหม่ที่ต้องให้ความสนใจ” 

การดำเนินการให้ที่พักอาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่ 

  • การกำหนดนโยบาย มาตรการ หรือแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
  • การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือวัสดุที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้อาคาร 
  • การใช้นวัตกรรมที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
  • การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
  • การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ตั้งแต่การจัดการขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ แสงและเสียง 
  • การดูแลสภาพแวดล้อมของโครงการให้น่าอยู่และมีความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัย

ส่วนวิถีการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ ในที่พักอาศัย ได้แก่ การใช้น้ำใช้ไฟอย่างประหยัด นำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ คัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อให้สามารถนำขยะรีไซเคิลกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาประโยชน์ได้ส่งไปจัดการอย่างเหมาะสม ใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับระบบไฟส่องสว่างบนชั้นดาดฟ้าและรอบอาคาร ช่วยกันดูแลพื้นที่สีเขียวซึ่งใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และสร้างทัศนยภาพที่สวยงามให้กับที่พักอาศัย

ขณะเดียวกัน ที่พักอาศัยในรูปแบบอื่นๆ อาทิ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ก็มีโอกาสปรับตัวไปในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ จากการปรับตัวของภาคการก่อสร้าง ซึ่งให้ความสำคัญต่อการใช้วัสดุก่อสร้างที่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อย