24 กรกฎาคม 2564 “ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่” รอด!! ไม่ถูกถอดพ้นมรดกโลก

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6526803

การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 ณ เมืองฝูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบการประชุมทางไกลยังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงปารีส ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม โดยคณะกรรมการมรดกโลกได้หยิบยกการพิจารณาวาระ 7B รายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติจาก 5 ภูมิภาค รวม 65 แหล่ง ซึ่งมีแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยที่ได้รับการบรรจุไว้ในวาระนี้ด้วย คือ พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย แต่การประชุมครั้งนี้ยังไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในวาระแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย จึงไม่ได้ให้ไทยเปิดการอภิปราย

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้ขอให้ไทยปฏิบัติตามข้อมติที่สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) เสนอ คือ ให้กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ แหล่งมรดกทางธรรมชาติของไทย ต้องดำเนินงานในประเด็นต่างๆ เพื่อให้แหล่งมรดกโลกแห่งนี้ได้รับการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ การติดตามการดำเนินงานภายหลังการสร้างเขื่อนห้วยโสมง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 พร้อมทั้ง ยังได้แนะนำให้ประเทศไทยทำการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SEA) สำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำและแหล่งมรดกโลก โดยขอให้ประเทศไทยจัดส่งรายงานฉบับนี้ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 45

สำหรับในส่วนของประเทศไทยวาระการพิจารณาสำคัญเป็นการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ซึ่งไทยมีความพยายามผลักดันการขึ้นทะเบียนมาอย่างต่อเนื่องครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4 แล้ว เพื่อให้เป็นกลไกลหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยให้คงอยู่ โดยคณะกรรมการมรดกโลกและประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมจะหยิบยกมาพิจารณาและรับรองอย่างเป็นทางการในช่วงค่ำวันที่ 26 กรกฎาคมนี้