23 สิงหาคม 2565 เทศบาลนครตรัง เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายในชุมชน

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220823095554012

ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการจัดการขยะเทศบาลนครตรัง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมนครา แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ซึ่งจัดโดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะภายในชุมชน อันจะนำไปสู่เมืองตรังสะอาดอย่างยั่งยืน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การจัดการขยะ และ การนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในชุมชน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมในการร่วมกันจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดที่ปลายทาง