23 สิงหาคม 2564 บิ๊กป้อมเอาจริง ให้ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง เป็นวาระแห่งชาติ

ที่มา: https://www.nationtv.tv/news/378835066

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (After Action Review :AAR) การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองประจำปี 2565 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยการประชุมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมหลายหน่วยงานจากทุกกระทรวง ทั้ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยบูรณาการข้อมูล ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานป้องกัน และแก้ไขในทุกมิติ จากการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมาของพื้นที่ กทม. และปริมณฑล พื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด และพื้นที่เสี่ยงอื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อควบคุมแหล่งกำเนิด และปริมาณฝุ่นละออง ไม่ให้สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานและส่งผลกระทบ ต่อพี่น้องประชาชน พล.อ.ประวิตรมอบนโยบายให้ทุกหน่วยงาน ยึดหลักการทำงานร่วมกัน คือ ขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหา เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ การป้องกันสุขภาพ อนามัย ของประชาชนให้มีความปลอดภัยสูงสุด ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ  พร้อมสั่งการเน้นย้ำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การยกระดับ Single Command ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสามารถติดตามสถานการณ์ และสั่งการไปยังท้องถิ่นระดับล่างได้อย่างใกล้ชิด และรวดเร็ว  ต้องประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน โดยเฉพาะการควบคุมแหล่งกำเนิดการเผา บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อยานยนต์ที่มีควันดำ  ควบคุมและป้องกันการเผา บุกรุกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ผลผลิตทางการเกษตร  ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมไม่ให้ปล่อยสารพิษออกสู่บรรยากาศ  พัฒนาระบบคาดการณ์สภาพอากาศ ที่สะสมฝุ่นละอองล่วงหน้าให้ได้ 3-7 วัน รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขเพื่อการแจ้งเตือน และการรักษาผู้ป่วยจากฝุ่นละออง เป็นต้น การป้องกัน หมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง เป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง การนำบทเรียนจากอดีตมาทบทวน แก้ไขแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงแผนให้มีความทันสมัย และจะต้องซักซ้อมแผน เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง ควบคู่มาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วย โดยต้องนำผลสรุป การถอดบทเรียนไปบูรณาการทำงานร่วมกัน และยึดหลักการขยายผล พัฒนา ขจัดปัญหา พร้อมขอให้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดความตระหนก และสร้างความเชื่อมั่นต่อไป