23 มีนาคม 2566 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจับมือกลุ่ม ปตท.ปลูกป่า 2 ล้านไร่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจับมือกลุ่ม ปตท.ปลูกป่า 2 ล้านไร่

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/2660268?optimize=a

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
เป็นประธานลงนามความร่วมมือโครงการปลูกป่า 2 ล้านไร่ เพื่อดำเนินการปลูกป่าใหม่และบำรุงรักษาหรือฟื้นฟูป่าเก่าที่เคยปลูกไปแล้ว จำนวน 2 ล้านไร่ ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดยความร่วมมือดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของราษฎรในพื้นที่รอบแปลงปลูกป่าตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ และช่วยลดภาวะโลกร้อน เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย
ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions)

  ความร่วมมือโครงการปลูกป่า 2 ล้านไร่ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อระบบนิเวศป่าที่สมบูรณ์ ลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามธรรมชาติอันจะมีประโยชน์ทางด้านคาร์บอนเครดิตต่อไป โดย ทส. พร้อมให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนงานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยความตั้งใจ เช่นเดียวกับที่กลุ่ม ปตท. ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
เมื่อผสานความร่วมมือกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะนำพาให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions) ภายในปี 2065 ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืน

Skip to content