23 มิถุนายน 2565 ราชกิจจานุเบกษาฯ เผยแพร่ประกาศ “เตาเผาศพ” แหล่งกำเนิดมลพิษ

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/316857

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.2565 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เรื่องกำหนดให้เตาเผาศพเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 68 แห่งพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ใจความสำคัญ คือ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเตาเผาศพปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมเว้นแต่จะได้ทำการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพที่กำหนดไว้ในประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าความทึบแสงของเขม่าควันจากปล่องเตาเผาศพ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทำให้เจือจาง (Dilution) ประกาศดังกล่าวบังคับใช้นำร่องพื้นที่กรุงเทพมหานครและพัทยา จ.ชลบุรี ส่วนจังหวัดอื่นจะมีการบังคับใช้ในอีก 3 ปี