23 มิถุนายน 2565 กพช. เลื่อนปลดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 4 เครื่อง ลดต้นทุนค่าไฟ

ที่มา : https://www.pptvhd36.com/news/เศรษฐกิจ/174822

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนอื่น ๆ เพื่อให้ประเทศมีพลังงานเพียงพอ แต่การหาพลังงานทดแทนต้องไม่ส่งผลกระทบกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ที่ประชุม กพช. ได้มีมติเห็นชอบการเลื่อนแผนการปลดเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 8 – 11 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากสถานการณ์ LNG ราคาสูง ซึ่งจะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าได้ รวมถึงสามารถบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การผลิตก๊าซธรรมชาติที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งไม่กระทบต่อเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมีความสอดคล้องกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โดยที่ประชุมมอบหมายให้ กฟผ. และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบหลักการการรับซื้อไฟฟ้าและอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยที่ประชุมมอบหมายให้ กกพ. ดำเนินการออกระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม รวมถึงกำกับดูแลการคัดเลือกให้เป็นไปตามขั้นตอน