23 มกราคม 2565 ชลประทานกาฬสินธุ์ย้ำปริมาณน้ำเพียงพอพ้นฤดูแล้ง

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9650000007135

นายเกริงกรุง สุภัควนิช ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ กล่าวว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 17 แห่ง ปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคในฤดูแล้งนี้ ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่ใช้น้ำของโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ทำการเกษตร โดยเฉพาะปลูกข้าวนาปรังประมาณ 10,000 กว่าไร่ มีการบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เฉลี่ยมีปริมาณถึง 60%

มีเพียงอ่างเก็บ 4 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำหนองหมาจอก ต.ยางตลาด, อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด, อ่างเก็บน้ำวังลิ้นฟ้า อ.ห้วยเม็ก และอ่างลำพะยังตอนบน อ.เขาวงเท่านั้นที่มีปริมาณต่ำว่า 30% แต่ยังเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค

ส่วนการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานกาฬสินธุ์นั้น มีการวางแผนรับมือภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรเป็นน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอถึงต้นฤดูฝน เช่นกักเก็บน้ำในช่วงเกิดภาวะน้ำท่วมตามแนวแม่น้ำชี อ.ฆ้องชัย เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ มีการจัดการน้ำทั้งในส่วนของการเกษตรกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมให้เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ในฤดูแล้งนี้ทางโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ตั้งเป้าใช้น้ำในภาพรวม 24 ล้าน ลบ.ม. แต่ถึงปัจจุบันใช้ไปครึ่งเดียว 12 ล้าน ลบ.ม. ยืนยันว่าภาวะฝนทิ้งช่วงในขณะนี้โครงการชลประทานกาฬสินธุ์มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ