23 มกราคม 2563 สภาพอากาศยังคงมีอิทธิพลส่งผลให้กลุ่มฝุ่นควันปกคลุม จ. ลำปาง และจากภาคเหนือทอดยาวลงไปถึงภาคกลาง

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200123095211594

ศูนย์ War Room ไฟป่าลำปาง รายงานว่า จากสภาพอากาศทั่วทั้งภูมิภาค และพื้นที่ภาคเหนือและแอ่งลำปาง วิเคราะห์จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าด้วยอิทธิพลความกดอากาศ และทิศทางของกระแสลมในแอ่งลำปาง ลมเปลี่ยนทิศทางเกือบทุกชั่วโมงเช่นเดิมเหมือนกับหลายวันที่ผ่านมา ลักษณะเช่นนี้ยังจะส่งผลทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหลุดพ้นจากกลุ่มฝุ่นควันที่ปกคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคเหนือทอดยาวลงไปถึงภาคกลาง

ศูนย์ War Room ไฟป่าลำปาง ได้มอบแนวทางปฏิบัติให้ทุกส่วนที่มีอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มความถี่การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบปฏิบัติตนตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุข สำหรับหน่วยงานที่มีความพร้อมสามารถฉีดพ่นละอองน้ำ

ศูนย์ War Room ระดับอำเภอ พิจารณาสั่งการให้ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบรักษาพื้นที่ของตนเองให้สะอาดปราศจากฝุ่น และงดการเผาทุกชนิด เมื่อพบเหตุไฟไหม้วัชพืช หรืออื่นๆ สามารถแจ้งได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5426 5072-3 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ พบจุดความร้อนในพื้นที่ จ.ลำปาง ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 02.31 น. รวมจำนวน 15 จุด ในพื้นที่ 7 อำเภอ 9 ตำบล ประกอบด้วย อ.เถิน 3 จุด ได้แก่ ต. นาโป่ง (ป่าอนุรักษ์ 2 จุด) ต. แม่ปะ (ป่าอนุรักษ์ 1 จุด) อ. เสริมงาม 4 จุด ได้แก่ ต. เสริมซ้าย บ้านสบแม่ทำ (ป่าสงวนฯ) อ. สบปราบ 2 จุด ได้แก่ ต. แม่กัวะ บ้านไร่ บ้าน แม่ไฮ (ป่าสงวนฯ) อ. แม่เมาะ 3 จุด ได้แก่ ต. นาสัก 1 จุด (พื้นที่เกษตร) ต. จางเหนือ 2 จุด (ป่าสงวนฯ) อ. แจ้ห่ม 1 จุด ได้แก่ ต. ปงดอน บ้านแจ้คอน (ป่าสงวนฯ) อ. งาว 1 จุด ได้แก่ ต. บ้านร้อง บ้านสบป๋อน (ป่าสงวนฯ) และ อ. วังเหนือ 1 จุดได้แก่ ต. วังทอง บ้านแม่ม่า (ป่าอนุรักษ์)