23 พฤษภาคม 2564 “23 พฤษภาคม วันเต่าโลก” (World Turtle Day)

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/246704

วันที่ 23 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันเต่าโลก (World Turtle Day) กำหนดโดยองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล American Tortoise Rescue ในสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเต่า สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนให้ร่วมกันอนุรักษ์เต่า เนื่องจากปริมาณประชากรเต่ามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

ด้านการอนุรักษ์เต่าในประเทศไทยนั้น มีการการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการอนุรักษ์ทั้งเต่าบกและเต่าทะเลอย่างต่อเนื่อง โดยที่เต่ามะเฟืองถูกบรรจุอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 นอกจากนี้ ยังมีการปลูกจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์เต่าจากหน่วยงานภาครัฐและชุมชน รวมทั้งองค์กรอิสระในการเพิ่มประชากรทั้งเต่าบกและเต่าทะเล ให้ดำรงชีวิตอยู่ตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2564 มีเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นจำนวนมาก เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย