23 พฤศจิกายน 2565 ‘ชัชชาติ’ มอบรางวัลคลิปสั้น ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1710361/

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานในพิธีประกาศผลพร้อมมอบรางวัลและโล่เกียรติยศ การประกวดคลิปสั้นของเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Short Film Contest Bangkok Climate Change” ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
   สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเปิดโอกาสให้เยาวชน ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกรุงเทพฯ และขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง กทม. เยาวชน มหาวิทยาลัย และองค์กรต่าง ๆ

  ซึ่ง กทม. โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือของญี่ปุ่น (JICA) บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมดำเนินโครงการประกวดคลิปสั้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกรอบเนื้อหา 5 ส่วน ของแผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564-2573 ประกอบด้วย 1. ด้านการขนส่งที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. ด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทางเลือก 3. ด้านการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ด้านการวางผังเมืองสีเขียว และ 5. ด้านแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ