23 พฤศจิกายน 2564 ทส. รุกตลาดคาร์บอน ดันไทยเป็นศูนย์กลางซื้อขาย

ที่มา;

https://www.thairath.co.th/news/local/2248406

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมแนวทางยกระดับตลาดคาร์บอนสู่ระดับสากลกับคณะกรรมการบอร์ดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายใน ปี 2065 โดยพิจารณาถึงแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก และการสร้างความน่าเชื่อถือในกระบวนการลดก๊าซเรือนกระจก ด้วยการใช้กลไกการตลาด ที่มุ่งเน้นตลาดภายในประเทศ และการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรชั้นนำของประเทศมีการตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์แล้วถึง 23 องค์กร นอกจากนี้ยังรณรงค์ให้ภาคการท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ Carbon Neutral อีกด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดทำ (ร่าง) กฎระเบียบในการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีรวมทั้งเร่งจัดทำแผนการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนต่อไป.