23 ธันวาคม 2565 ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย คืนชีพขยะเหลือใช้ในโครงการ Wonder of Waste ต่อยอดแผนกลยุทธ์ธุรกิจสีเขียว

ที่มา : https://mgronline.com/business/detail/9650000121236

ฮัทชิสัน พอร์ท ประเทศไทย หรือ HPT ร่วมกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดทำโครงการ Wonder of Waste (WOW) เพื่อคืนชีวิตให้ขยะเหลือใช้ด้วยการนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ โดยความร่วมมือครั้งนี้สามารถคืนชีวิตให้ขยะรีไซเคิลน้ำหนักรวมถึง 170 กิโลกรัม แปรเปลี่ยนเป็นสิ่งของชิ้นใหม่ที่มีประโยชน์ ถือเป็นอีกโครงการที่สานต่อในความร่วมมือเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ด้านการจัดการขยะและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ HPT มุ่งมั่นสู่การเป็นธุรกิจสีเขียว

  แคมเปญจัดการขยะเหลือใช้ Waste of Wonder (WOW) มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณขยะและของเสีย รวมทั้งวัสดุเหลือใช้ด้วยการคืนชีวิตหรือนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการใส่ไอเดียสร้างสรรค์สู่ของชิ้นใหม่ โดยขยะที่ได้รับการคืนชีวิตเป็นสิ่งของชิ้นใหม่เหล่านี้ ทางโครงการฯ จะนำไปส่งต่อให้กับโรงเรียนในพื้นที่
เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และบ่มเพาะจิตสำนึกให้กับนักเรียนเหล่านั้นได้ตระหนักถึงปัญหาจากการสร้างขยะและสามารถจัดการกับขยะต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

  โดยปีนี้โครงการฯ ได้ส่งมอบสิ่งประดิษฐ์จากโครงการฯ ให้กับโรงเรียนบ้านคลองปริง
จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนในกิจกรรม Green School 2022 ของ HPT อีกด้วย