23 ธันวาคม 2562 โคราชรับมือวิกฤตแล้งหลังน้ำ 4 เขื่อนหลักลดลง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_560199/

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ จ. นครราชสีมา ยังคงน่าเป็นห่วง ปริมาณน้ำใน 4 อ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดลดลงต่อเนื่องตามลำดับ ทั้งนี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เร่งระดมหน่วยงานป้องกันช่วยเหลือ พร้อมกับสั่งการทั้ง 32 อำเภอ ประเมินสถานการณ์น้ำระดับพื้นที่และรายงานให้ทราบทุกสัปดาห์ ซึ่งมีหมู่บ้านที่แจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคแล้ว รวม 6 อําเภอ 13 ตําบล 17 หมู่บ้าน ขณะที่ผลการสำรวจหมู่บ้านที่คาดว่าจะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมกราคม 2563 พบว่า มีอําเภอที่คาดว่าจะไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค มี 10 อําเภอ ได้แก่ อำเภอบัวลาย, เทพารักษ์ , บัวใหญ่ , ครบุรี , เสิงสาง , พระทองคํา , สีดา , โนนแดง , แก้งสนามนาง และอําเภอพิมาย ส่วน 22 อําเภอ 82 ตําบล 298 หมู่บ้าน คาดว่าจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค นอกจากนี้ มี การประปาส่วนภูมิภาค ที่คาดว่าจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดิบสําหรับผลิตน้ำประปา จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโนนสูง , การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย ซึ่งได้ระดมหน่วยงานสูบน้ำไปเก็บกักสำรอง พร้อมทั้งบูรณาการหามาตรการป้องกันแก้ไข และบรรเทาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้ว อาทิ สำนักชลประทานที่ 8 ,โครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา , ศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา ,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ,สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 5 , กองบิน 1, มณฑลทหารบกที่ 21 , กองพลพัฒนาที่ 2 ,สำนักงานพัฒนาฯ ภาค 5 ,สำนักงานน้ำบาดาล เขต 5 ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,แขวงทางหลวงฯ เป็นต้น ช่วยดำเนินการสูบน้ำสำรองเพื่อการอุปโภค บริโภค รวมถึง การสนับสนุนเครื่องจักรกลในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เช่น รถบรรทุกน้ำ , เครื่องสูบน้ำ ตลอดจน การเป่าล้างบ่อบาดาล เป็นการเร่งด่วนแล้ว