23 กุมภาพันธ์ 2563 ชาวนาโคราชขุดนาเกษตรทฤษฎีใหม่แก้ภัยแล้ง

ที่มา : https://www.innnews.co.th/regional-news/news_605687/

พื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มักประสบปัญหาภัยแล้งสลับกับปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนแทบทุกปี เนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำหรือแม่น้ำขนาดใหญ่ไหลผ่าน รวมถึง ไม่มีระบบชลประทานที่ดีรองรับกับความต้องการใช้น้ำของชาวบ้าน ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่นางสาวกุลการ ตุ้มแต้ว ที่สวนปลัด ตำบลเสมาใหญ่ เพื่อดูพื้นที่ขุดสระเก็บน้ำและทำคลองไส้ไก่ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดล

นางกุลการ เปิดเผยว่า “เกษตรทฤษฏีใหม่” คือหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงวางแนวทางให้กับเกษตรกรในการจัดการบริหารทรัพยากร ทั้งดิน น้ำ ลม แดด รวมถึง พืชพันธุ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการขุดหนองน้ำก่อนตามสูตร 30 % ของพื้นที่ แต่ถ้าเป็นพื้นที่ลุ่ม ก็ลดขนาดลงมา หรือถ้าเป็นพื้นที่ดอนก็สามารถเพิ่มขนาดได้ ให้พิจารณาจากสภาพภูมิประเทศเป็นหลัก ซึ่งการขุดหนอง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงให้หลักการคำนวณว่า โดยเฉลี่ยแล้วน้ำในหนองจะระเหยวันละ 1 เซนติเมตร ดังนั้น 1 ปี น้ำจะระเหยประมาณ 3.6 เมตร เราจึงควรขุดสระเผื่อไว้ ให้มีความลึก 4-8 เมตร เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการทำการเกษตรตลอดทั้งปี”  และมีการหลุมขนมครกขนาดเล็กไปตามจุดต่างๆ โดยใช้คลองไส้ไก่ เชื่อมต่อทางน้ำระหว่างกัน เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้อีกด้วย

ซึ่งหลังจากขุดหลุมขนมครก ลึกไปจนถึงตาน้ำจะทำให้น้ำซึมออกมาให้ใช้ได้เรื่อยๆในฤดูฝนหลุมขนมครกเหล่านี้ ก็จะทำหน้าที่เป็นธนาคารน้ำใต้ดิน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่โคกหนองนาโมเดลจึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แถบนี้ได้ในระยะยาว