22 เมษายน 2565 “วราวุธ” สั่งตรวจทุกโครงการรุกป่าใน จ.พังงา

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/314780

การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนบนเกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา เพื่อก่อสร้างโครงการแก้มลิงเกาะพระทอง ความจุ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร วงเงิน 350 ล้านบาท ซึ่งหลังจากตรวจสอบพบการปรับไถพื้นที่เสียหายจนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เข้าตรวจสอบว่า ไม่มีการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนตามมติ ครม. และเข้าแจ้งความสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 กรมชลประทาน และองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพระทอง (อบต.เกาะพระทอง) จ.พังงา ข้อหาบุกรุกป่า ยึดถือครอบครอง และทำไม้ตาม พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 จากข้อมูลพบว่า ทช.เคยทำหนังสือในประเด็นการใช้พื้นที่ป่าชายเลน และที่ดินป่าไม้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรณีของ จ.พังงา พบว่าเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2563 นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เคยออกหนังสือคำสั่งแจ้งไปยังรายชื่อแนบท้าย ไปยังหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่า/เมืองพังงานายกเทศมนตรีทุกตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง หนังสือดังกล่าวระบุถึงการปฏิบัติตามระเบียบและข้อกฎหมายของ ทส. เนื่องจากมีหน่วยงานของรัฐ หรือส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความประสงค์ที่จะจัดทำโครงการต่าง ๆ ซึ่งพื้นที่บางส่วนทับซ้อนในเขตพื้นที่ป่าไม้ และขัดกับประกาศ ทส. จำนวนมาก หากได้รับงบประมาณมาดำเนินการก็จะไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการขออนุญาต และเสียหายแก่ทางราชการที่จะไม่สามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาและแผนงานที่กำหนด ทั้งนี้ทาง จ.พังงา พิจารณาแล้วเพื่อให้การปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่จะจัดทำโครงการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ป่าไม้ และประกาศ ทส.ปี พ.ศ. 2559 เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบต่างๆ จึงขอให้ดำเนินการดังนี้

1. โครงการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา

2. โครงการตั้งอยู่ในเขตป่าไม้ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และเขตป่าไม้ถาวรของชาติ ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สาขากระบี่

3. โครงการที่ตั้งอยู่ในเขตประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ อ.คุระบุรี อ.ตะกั่วป่า อ.ท้ายเหมือง อ.ทับปุด อ.เมืองพังงา อ.ตะกั่วทุ่ง และ อ.เกาะยาว จ.พังงา พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ มีรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงการในพื้นที่ จ.พังงา ที่เตรียมขอใช้พื้นที่ป่าไม้ป่าชายเลนทั้งหมดมีกี่แห่ง