22 เมษายน 2563 ๒๒ เมษายน ‘วันคุ้มครองโลก’ วันที่เราได้ส่งเสียงเพื่อ ‘ธรรมชาติ’

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/877241?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=life

๒๒ เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ทางโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Environment Program หรือ UNEP) ได้กำหนดให้เป็น วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ซึ่งถือเป็นวันสำคัญ ของขบวนการอนุรักษ์ธรรมชาติทั่วโลก ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจาก เกย์ลอร์ด เนลสัน (Gaylord Nelson) สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาได้เสนอเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นวาระแห่งชาติจนทำให้เกิดเป็นกระแสตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา กระทั่งนำไปสู่การรวมตัวของประชาชนอเมริกันหลายล้านคน พร้อมใจกันมาชุมนุมเพื่อประท้วงการเพิ่มขึ้นของมลภาวะ และการทำลายทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นโลกในวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๑๓ ซึ่งนำไปสู่การออก พ.ร.บ. แก้ไขมลพิษในอากาศของประเทศสหรัฐอเมริกา และจัดตั้งสำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น กำหนดให้วันที่ ๒๒ เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ภายหลังวันสถาปนาวันคุ้มครองโลกในปีแรก รัฐบาลกลางก็ประกาศใช้กฎหมายฉบับสำคัญ สำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (U.S. Environmental Protection Agency) ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ตามด้วยการประกาศใช้กฎหมายอากาศบริสุทธิ์ (Clean Air Act) กฎหมายน้ำสะอาดปี พ.ศ. ๒๕๑๕ (Clean Water Act of 1972) และกฎหมายว่าด้วยสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๑๖ (Endangered Species Act of 1973) ประเทศไทยเริ่มจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมล้อไปกับวันคุ้มครองโลกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ถือเป็นยุคเริ่มต้นของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังจากการกระทำอัตวิบากกรรมของ สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง นักอนุรักษ์คนสำคัญของเมืองไทย โดยอาจารย์ และนักศึกษาร่วมกัน ๑๖ สถาบันได้จัดงานวันคุ้มครองโลกขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของป่าอนุรักษ์ และตระหนักถึงวิกฤตการทำลายสัตว์ป่าและป่าไม้ประเทศไทย อีกทั้งหาทุนเข้ามูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อใช้ในการปกป้องรักษาผืนป่าที่เป็นมรดกของโลกอีกด้วย