22 เมษายน 2563 ต. เมืองจัง อ. ภูเพียง จ. น่าน เริ่มได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200422110546488

นายสำรวย ผัดผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจังเปิดเผยว่า ต. เมืองจังประกอบด้วย ๑๑ หมู่บ้าน เขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๕,๔๐๐ ไร่ ปัจจุบันปัญหาภัยแล้งของ ต. เมืองจัง แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ น้ำผิวดินทั่วไป ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ สระเก็บน้ำ และลำห้วยธรรมชาติ ขณะนี้น้ำแห้งขอดเห็นได้ชัดเจน ทุกหมู่บ้านน้ำบาดาลบางพื้นที่ไม่สามารถสูบน้ำได้ เนื่องจากไม่มีน้ำ และแหล่งน้ำนอกชลประทาน บางพื้นที่อยู่สูงไม่สามารถสูบน้ำไปใช้ได้

สำหรับมาตรการให้ความช่วยเหลือจากภัยแล้ง  อบต.เมืองจังบรรทุกน้ำออกให้บริการ โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่นอกชลประทาน หรือนอกเขตประปา ส่วนการแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ได้ดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ฝายมีชีวิต แก้มลิง และใช้โซล่าร์เชลล์ สูบน้ำขึ้นที่สูงแล้วปล่อยลงพื้นที่ราบใช้ประโยชน์ตามบ้านเรือน อีกส่วนเข้าพื้นที่การเกษตร เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ ต. เมืองจัง ปีนี้จะมากกว่าเกือบเท่าตัว การจัดเก็บของน้ำบนผิวดินไม่อิ่มตัว น้ำจะไหลบ่าลงแม่น้ำใหญ่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งในปีถัดมา นอกจากนี้ อบต. เมืองจังทำโครงการน้ำแลกป่า โดยให้เกษตรกรลดพื้นที่การเกษตรในป่า มาอยู่บริเวณที่มีน้ำเข้าถึงในการทำเกษตร และให้คืนพื้นที่ป่า ป่าก็จะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง