22 สิงหาคม 2564 ทส.เร่งดำเนินการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่า สมบัติชาติไทยที่ล้ำค่า

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/news_2898705

รัฐบาลเตรียมจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ เรื่องไม้มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 79 ไร่ 2 งาน 60.9 ตารางวา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โดยตั้งใจจัดสร้างขึ้นเพื่อจัดแสดงสมบัติของชาติ แสดงองค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าของประเทศไทย ให้ประชาชนเกิดความรัก หวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ เกิดจิตสำนึกร่วมกันในการพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในการจัดแสดงงานศิลปะ ด้านประติมากรรม จิตรกรรม งานฝีมือต่างๆ ของช่างไทย รวมทั้งใช้เป็นอาคารรับรองแขกของรัฐบาลเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ทางศิลปะของประเทศไทยด้วย ไม้มีค่าดังกล่าว จะเป็นไม้ของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้ว ซึ่งตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หลักๆ จะนำไม้ของกลางมาจาก 3 หน่วยงานหลัก คือ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไม้มีค่าที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์เป็นไม้มีค่า 6 ชนิด ได้แก่ ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้มะค่าโมง และไม้สัก ซึ่งเป็นไม้มีค่าที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองป่าเมืองไทยมาช้านาน มีความนิยมสูงจึงทำให้มีการลักลอบตัดไม้เหล่านี้ โดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดไม้ของกลางเป็นจำนวนมาก เมื่อคดีสิ้นสุดไม้ของกลางจะตกเป็นของแผ่นดิน