22 มกราคม 2566 EIA การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือเป็นแค่ ‘เสือกระดาษ’ ที่ปกป้องใครไม่ได้

ที่มา : https://plus.thairath.co.th/topic/speak/102683

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA เป็นคำที่เรามักได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆ ในยามที่เกิดข้อเรียกร้องของประชาชนต่อโครงการต่างๆ ที่สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่รายรอบชุมชนอยู่

  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA (Environmental Impact Assessment) เป็นรายงานประกอบการพิจารณาดำเนินการหรืออนุญาตสร้างโรงงานหรือโครงการต่างๆ ที่หากเข้มข้นกว่านั้น ก็จะมี EHIA (Environmental Health impact Assessment) ที่เน้นผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
โครงการนั้นๆ ซึ่งจะเป็นรายงานส่วนหนึ่งของ EIA นั้นด้วย

  โดยในการทำ EIA เริ่มจากการกลั่นกรองโครงการ และจัดทำรายงาน ที่จัดทำโดยเจ้าของโรงงาน และบริษัทที่ปรึกษา โดยต้องมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผ่านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น จากนั้น
จึงนำเสนอรายงานนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ เมื่อ EIA ได้รับความเห็นชอบ รายงานนี้ถูกนำไปประกอบการขออนุญาตสร้างโรงงาน และต้องมีการติดตามผลกระทบตั้งแต่ก่อสร้าง และจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการ EIA

  ในหลักเกณฑ์ทำรายงานนั้น สิ่งที่เขียนไว้ชัดเจนคือรายงานต้องมีส่วนร่วมจากประชาชน
หน่วยราชการ และเป็นการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย มีการกำหนดมาตรการลดผลกระทบจากข้อมูลที่ประเมินได้ และถ้าพบกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นเมื่อมีการสร้างโรงงานนั้นและไม่อาจหลีกเลี่ยงความเสียหายได้ ให้เสนอชดเชยเยียวยา

  “ถ้าเราไม่ทำ EIA ให้ดี ก็จะไม่สามารถปกป้องผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ เราจึงเจอวิกฤติที่สร้าง
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความมั่นคงทางอาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพ และความเสียหายทางเศรษฐกิจ
ซึ่งมีความสำคัญมาก ขณะเดียวกัน เราทำ EIA เพื่อปกป้องผลกระทบ แต่เอาเข้าจริงๆ หน่วยงานโดยเฉพาะราชการ
มักมีคำอ้างว่ามันทำให้เกิดความล่าช้า