22 มกราคม 2564 จ. พิจิตรแล้งหนัก! แม่น้ำยมแห้งขอดจนเห็นพื้นทราย เกษตรกรต้องสูบน้ำบาดาลใช้

ที่มา:

https://www.naewna.com/local/547218

ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมบริเวณ ต. วังจิก  อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร ลดระดับลง จนเห็นท้องแม่น้ำเป็นผืนทรายสีขาว ไม่เหลือน้ำที่ใช้สำหรับทำการเกษตร ชาวนาสูบน้ำในแหล่งน้ำบ่อบาดาลใต้ดิน ทดแทนการใช้น้ำจากแม่น้ำยมที่มีปริมาณไม่เพียงพอแห้งขอดลง ชาวนาในพื้นที่หมู่ ๓ บ้านวังเทโพ ต. วังจิก อ. โพธิ์ประทับช้าง จ. พิจิตร นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งในบ่อบาดาลที่เจาะลึกลงในใจกลางของแม่น้ำยมที่ลึกกว่า ๖ ม. เพื่อนำน้ำขึ้นไปเลี้ยงต้นข้าว แม่น้ำยมไหลผ่านพื้นที่ จ. พิจิตรระยะทาง ๑๒๔ กม. ผ่าน ๔ อำเภอได้แก่ อ. สามง่าม อ. โพธิ์ประทับช้าง อ. บึงนาราง และ อ. โพทะเล ลดระดับลงอย่างรวดเร็ว