22 มกราคม 2563 จ. สุโขทัยห่วงภัยแล้งขยายวงกว้างเร่งช่วย 4 อำเภอเขตพิบัติภัย

ที่มา: https://www.mcot.net/viewtna/5e27ceb9e3f8e40af9413593

นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ว่า ขณะนี้จังหวัดได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 รวมแล้ว 4 อำเภอ 16 ตำบล 91 หมู่บ้าน 4,659 ครัวเรือน ได้แก่ อ. เมือง ศรีสัชนาลัย ศรีสำโรง และคีรีมาศ ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่ยังไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบผลิตประปาทั้งใน และนอกเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาค แต่ผลกระทบหลักคือ น้ำการเกษตร มีพื้นที่เสียหายแล้ว 27,261 ไร่ และไม่สามารถจัดสรรน้ำให้กับการเพาะปลูกได้อีก เนื่องจากน้ำต้นทุนมีน้อยต้องรักษาไว้ เพื่ออุปโภคบริโภคเป็นหลัก

อีกทั้งแม่น้ำยมสายหลักของ จ.สุโขทัยลดลงอย่างรวดเร็ว บางช่วงแห้งขอดเป็นเนินทราย อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนไปก่อน พร้อมกันนี้หลายหน่วยงานได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

รวมถึงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำกำลังพลพร้อมยุโธปกรณ์และเครื่องจักรกล ดำเนินการขุดสระในลำน้ำยม พื้นที่บ้านวังทอง หมู่ 1 ต. วังทอง อ. ศรีสำโรง จ. สุโขทัย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และใช้ผลิตน้ำประปา ให้กับราษฎร ตามนโยบายของรัฐบาล และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย หากแล้วเสร็จจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของการใช้น้ำทั้ง 2 หมู่บ้าน 470 ครัวเรือน.