22 พฤษภาคม 2563 ชลประทานโคราช ห่วงสถานการณ์ภัยแล้ง หลังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่ง เหลือไม่ถึงร้อยละ ๑๙แนะเกษตรกรรับฟังข่าวสารจากกรมอุตุฯเพื่อวางแผนในการเพาะปลูก

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200522083921207

นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ชลประทานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งและสถานการณ์น้ำในเขื่อนแต่ละแห่งของ จ. นครราชสีมาว่า ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำใน จ. นครราชสีมาซึ่งประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ๔ แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ๒๓ แห่ง ปัจจุบันมีน้ำกักเก็บเพียงร้อยละ ๑๙ ของความจุ ซึ่งสามารถใช้น้ำได้เพียงร้อยละ ๑๗ จากปริมาณน้ำทั้งหมด ทั้งนี้ชลประทานจังหวัดนครราชสีมาพยายามสนับสนุนน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลา ๒ ปี ที่ผ่านมา แต่ในปีนี้ปัญหาปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างแต่ละแห่งเหลือไม่มากพอที่จะสนับสนุนเกษตรกรในการเพาะปลูก และจากปัญหาดังกล่าวทางชลประทานจังหวัดนครราชสีมาจึงได้ทำโครงการรณรงค์เรื่องการบริหารจัดการน้ำให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำ โดยการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านรถแห่กระจายเสียงของทางสำนักงานชลประทานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำได้รับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางชลประทานได้โดยตรง โดยเน้นไปที่การประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และการพยากรอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อใช้เป็นข้อมูลวางแผนในการเพาะปลูกเพื่อป้องกันความเสียหายจากปัญหาฝนทิ้งช่วง