22 ธันวาคม 2562 ‘ธรรมนัส’ ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช รับฟังแก้ไขปัญหาน้ำ ‘ลุ่มน้ำปากพนัง’

ที่มา : https://www.naewna.com/local/461826

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและรับฟังการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ และประตูระบายน้ำคลองชะอวด – แพรงเมือง ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ว่า พื้นที่บริหารจัดการน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง คอบคลุม อ. ปากพนัง อ. เชียรใหญ่ อ. เฉลิมพระเกียรติ และบางส่วนของ อ. หัวไทร รวม 4 อำเภอ มีพื้นที่โครงการ 696,600 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 324,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.50 โดยในส่วนของปัญหาที่พบนั้น ได้แก่

1) ปัญหาน้ำท่วม จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ของปีถัดไป
2) ปัญหาน้ำแล้ง/การขาดแคลนน้ำ จะเกิดในช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน ของทุกปี
3) ปัญหาน้ำเปรี้ยว จะเกิดในช่วงฤดูแล้ง ต่อฤดูฝนช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม
4) ปัญหาการรุกล้ำและการหนุนสูงของน้ำเค็ม เกิดในช่วงเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ ของทุกปี
5) ปัญหาน้ำกร่อย จะเกิดในพื้นที่ป่าจากของ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง ประมาณ 2,500 – 3,000 ไร่ และ
6) ปัญหาน้ำเสีย เนื่องจากประตูระบายน้ำต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตอนล่างได้จะปิดเก็บกักน้ำจืดช่วงปลายฤดูฝน

ทั้งนี้ จากการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้เกิดการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ภาคเกษตร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ได้แบ่งพื้นที่การพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ ภาคเกษตรออกเป็น 5 เขตพัฒนาอาชีพภาคเกษตร ยกเว้นเขตป่าไม้ ซึ่งมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง รวมดำเนินการ เป็น 17 หน่วยงาน 85 โครงการ งบประมาณรวม 188,019,535 บาท และในการขับเคลื่อนโครงการนั้นจะมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ช่วงต้นฤดูฝนเดือนตุลาคม 1 ครั้ง และช่วงต้นฤดูเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง เดือนมีนาคม อีก 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการจัดการน้ำชลประทาน ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ (JMC) โดยมีนายอำเภอปากพนังทำหน้าที่ประธาน และมีผู้แทนจากผู้มีส่วนได้/เสีย ภาคส่วนต่างๆ ที่จะบูรณาการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน