22 กุมภาพันธ์ 2563 กรมชลฯ เติมน้ำหน้าเขื่อนยโสธร ช่วยภัยแล้งลุ่มน้ำชีตอนล่าง

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378762891/

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำในบริเวณลุ่มน้ำชีตอนล่าง ที่มีเขื่อน 6 แห่ง ได้แก่ เขื่อนชนบท เขื่อนมหาสารคาม เขื่อนวังยาง เขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร และเขื่อนธาตุน้อย ปริมาณน้ำที่มีอยู่บริเวณหน้าเขื่อนเหล่านี้ อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย โดยเฉพาะบริเวณหน้าเขื่อนยโสธร จังหวัดยโสธร มีปริมาณน้ำประมาณ 5 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของความจุเก็บกัก ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยมาก มีความเสี่ยงที่จะไม่เพียงพอสนับสนุนการใช้น้ำในบริเวณตอนล่างของลุ่มน้ำชี

กรมชลประทาน ได้ให้สำนักงานชลประทานที่ 6 พิจารณาเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จากเดิมวันละประมาณ 2 ล้าน ลบ.ม. เป็นวันละประมาณ 3 ล้าน ลบ.ม. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 63  ไปจนถึงวันที่ 25 ก.พ. 63 เพื่อสนับสนุนน้ำสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนล่าง ในพื้นที่จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคไปจนถึงสิ้นฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีตอนล่าง โดยใช้มาตรการควบคุมการส่งน้ำตามรอบเวรที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำอย่างจริงจัง ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดแล้งนี้ ลดความเสี่ยงปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคต