21 สิงหาคม 2565 เคทีทดสอบบำบัดกลิ่นขยะอ่อนนุช ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ่อรับขยะใหม่

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2477566

ที่โครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ได้เปิดทดลองกำจัดขยะที่เป็นขยะเดิมในบ่อรับขยะของโรงงาน มาทดสอบระบบบำบัดกลิ่นที่ทางโรงงานได้ติดตั้งเพิ่มเติม โดยยังไม่มีการนำเข้าขยะใหม่จาก กทม. เริ่มทดลองระบบตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.2565 จนถึงปัจจุบัน นำขยะเข้ากำจัดวันละประมาณ 200 ตัน รวมทั้งได้นำเครื่องตรวจวัดกลิ่น (วัดค่าสารอินทรีย์ระเหย) จาก 11 จุดทั่วโรงงาน ซึ่งผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 0.6 โดยเป็นผลจากการวัดโดยใช้เครื่องตรวจวัดแบบพกพา

นอกจากนี้ บริษัทเคที ได้ประสานกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำเครื่องตรวจวัดกลิ่นมาติดตั้งเพื่อวัดค่ากลิ่น ตั้งแต่ก่อนเริ่มการทดลองระบบจนถึง วันที่ 17 ส.ค.2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานขอทราบผลการตรวจวัดกับทาง สวทช. อย่างไรก็ตาม ทางผู้แทนชาวบ้านต้องการให้บริษัทจัดหาเครื่องตรวจวัดที่ได้มาตรฐาน เพื่อมอบให้ทางหมู่บ้านตรวจวัดกลิ่นจะได้ทราบค่าการตรวจวัด ณ จุดบริเวณหมู่บ้านในวันที่เกิดกลิ่น เพื่อนำค่ามาเปรียบเทียบกัน นอกจากนี้ ทางผู้แทนชาวบ้านยังเสนอให้มี third party ที่น่าเชื่อถือมาทำการตรวจวัดค่าร่วมด้วยเพื่อความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับ รวมทั้งขอให้บริษัทเคทีดำเนินการติดตั้งเครื่องเตือนค่าก๊าซรั่วบริเวณบอลลูนเก็บก๊าซเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ทางบริษัทเคทีจะเริ่มเปิดดำเนินการเต็มระบบ โดยรับขยะจาก กทม. ซึ่งตามแผนคือในวันที่ 13 ก.ย. 65 นั้น ได้ให้บริษัทเคทีจัดทำแผนการส่งให้ทางตัวแทนชาวบ้านที่อยู่ในคณะกรรมการทั้งหมดได้รับทราบ รวมทั้งได้นัดหมายคณะกรรมการฯเพื่อมาตรวจสอบความพร้อมของโรงงาน ซึ่งในช่วงการทดลองกำจัดขยะเก่าที่มีอยู่จะเสร็จสิ้นภายใน 1-2 วันนี้ และทางโรงงานแจ้งว่าจะมีการระดมทำความสะอาดทั้งโรงงานก่อนเริ่มรับขยะตามระบบ