21 สิงหาคม 2565 ทส.ร่างแผนจัดการมลพิษทางเสียงและสั่นสะเทือนแก้เหตุเดือดร้อนรำคาญของประชาชน

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3517804

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทำให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงและความสั่นสะเทือนเพิ่มขึ้น มีสถิติเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญจากเรื่องดังกล่าวที่เพิ่มมากขึ้น และการแก้ไขปัญหาก็เป็นไปได้ยาก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องบูรณาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนากฎหมายและมาตรฐานวิธีการตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือนให้มีความทันสมัย เป็นสากล ให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)โดย คพ. จึงได้จัดทำ(ร่าง)แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2566 – 2580) ขึ้น โดยได้ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทำการสำรวจ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับผลกระทบจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนที่แตกต่างกัน รวมทั้งจัดการประชุมกลุ่มย่อย ตามประเภทแหล่งกำเนิดรวม 8 ประเภท ได้แก่ การขนส่งทางบก การขนส่งทางราง การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางน้ำ อุตสาหกรรม การก่อสร้าง กิจกรรมในชุมชน และกิจกรรมสันทนาการ พร้อมจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีเป้าหมายที่จะให้พื้นที่ที่มีสถานีตรวจวัดของ คพ. มีระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และระดับความสั่นสะเทือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ภายในปี พ.ศ. 2580

แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จะถูกใช้เป็นแผนหลักและทิศทางในการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน โดยครอบคลุมทั้งการจัดการแหล่งกำเนิด สิ่งแวดล้อม และชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อประชาชน รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ที่มีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน