21 สิงหาคม 2564 ตรัง รณรงค์เก็บขยะในทะเล ขยะบนเกาะและขยะชายฝั่งที่ห่างไกล

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/273397

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะในทะเล ขยะบนเกาะและขยะชายฝั่งที่ห่างไกล ในกิจกรรมทำความดี ด้วยหัวใจ ขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างเครือข่ายเก็บขยะทะเลและอนุรักษ์ทะเลตรัง ณ ชายหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง โดยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมจัดนิทรรศการ มูลนิธิอันดามันและกำนันตำบลไม้ฝาด ร่วมจัดสถานที่จัดกิจกรรม ตลอดจนส่วนราชการภาคเอกชนและทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

จังหวัดตรัง ให้ความสำคัญแก้ไขปัญหาขยะทะเลตรัง โดยมอบให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ร่วมกับมูลนิธิอันดามัน ดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยทะเลจังหวัดตรัง เพื่อความยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ขยายผล) กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ขับเคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างเครือข่ายเก็บขยะทะเลและอนุรักษ์ทะเลตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความตื่นรู้ของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน เรือนำเที่ยว ทสม.และประชาชนในพื้นที่ต่อสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากขยะทะเล ผ่านกิจกรรมเก็บขยะ และสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน เรือนำเที่ยว ทสม. ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่และทุกภาคส่วนในการเก็บขยะทะเลจังหวัดตรัง ตลอดจนสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการเก็บขยะทะเลและอนุรักษ์ทะเลตรัง และในวันนี้ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 ได้มอบพันธ์ปูขาว ปล่อยเชิงสัญลักษณ์จำนวน 5 ตัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า จากสถานการณ์ขยะทะเลในประเทศกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยเราติดอันดับ 10 ของประเทศที่มีขยะทะเลมากที่สุด โดยขยะทะเลส่วนใหญ่มาจากขยะบนบกถึงร้อยละ 80 จากกิจกรรมการท่องเที่ยวชายหาด ชุมชนชายฝั่ง รองลงเป็นขยะจากเรือประมง เรือขนส่งสินค้า และขยะข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ปัญหาขยะทะเลได้สร้างความเสียหายต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว การประมง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ อันมีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารคุณภาพชีวิตของประชาชนและการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ประการสำคัญ เป็นสาเหตุการตายของพะยูนสัตว์ทะเลหายากของจังหวัดตรังด้วย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจัดการขยะทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลตรัง รวมทั้งขยายผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วย