21 มีนาคม 2564 “สุริยะ” ดึง 184 โรงงานแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ-น้ำพุ่งเป้าสู่อุตฯ สีเขียว

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/social/74804

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการด้วยการนำระบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาใช้ เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศและทางน้ำที่จะนำไปสู่ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนในชุมชนโดยรอบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการของสถานประกอบการ เพื่อเป็นเครือข่ายสำคัญในการเฝ้าระวังและร่วมป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนได้

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ปี 63 ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการนำระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาใช้และผ่านเกณฑ์มาตรฐานรายใหม่เพิ่มขึ้น 188 ราย และมีการตรวจสอบคุณภาพในลุ่มน้ำสายหลัก ลำธาร คู คลอง หนอง และบึง ที่สำคัญในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,133 จุด ส่งผลให้มีสถานประกอบการเข้าร่วมนับตั้งแต่ปี 51-ปัจจุบัน จำนวน 2,724 โรง มีเครือข่ายสะสมรวม 12,676 ราย และในปี 64 ตั้งเป้าหมายในการสร้างการมีส่วนร่วมจากสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 184 ราย ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามเป้าได้ เพื่อมุ่งเป้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม