21 มีนาคม 2563 รายงานพิเศษ : ราษฎร อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี ปลื้มปีติ โครงการอ่างเก็บน้ำใสน้อยใสใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความคืบหน้า

ที่มา : https://www.naewna.com/local/480683

พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง และพลอากาศเอกจอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ พร้อมคณะอนุกรรมการได้เดินทางไปยังพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำใสน้อยใสใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับฟังรายงานแนวทางในการดำเนินงาน สภาพพื้นที่ ตลอดถึงปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และความต้องการของราษฎร รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำใสน้อยใสใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นเขื่อนดินแบบแบ่งโซน (Zone Type Dam) ความสูง 60 เมตร ยาว 3,130 เมตร ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกักปกติ 334.43 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ผิวอ่างฯ ที่ระดับน้ำนองสูงสุด 8,129 ไร่ และเมื่อวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2561 มติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เห็นชอบให้ศึกษา EIA ดูความเหมาะสมของพื้นที่ว่าสามารถปรับโครงการให้มีขนาดเล็กลงได้หรือไม่ หรือขยับพื้นที่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พิจารณาดำเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาโดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมส่งผลกระทบน้อยทั้งนี้ต้องไม่ตั้งเป้าหมายที่การพัฒนาอ่างเก็บน้ำเพียงอย่างเดียว และทาง สทนช. ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยมหิดลดำเนินการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์(SEA) ในโครงการพัฒนาน้ำต้นทุนลุ่มน้ำปราจีนบุรี-บางปะกง คาดว่ารายงานฉบับกลางจะแล้วเสร็จประมาณเดือน พฤศจิกายน2563 นี้

พร้อมกันนี้ทางกรมชลประทานได้ดำเนินการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำใสน้อยใสใหญ่ เพื่อประกอบการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติพร้อมทั้งเสนอคณะอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพื้นที่มรดกโลก (ประเทศไทย) โดยจะดำเนินการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของ “โครงการห้วยโสมง” เป็นเกณฑ์

สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังโครงการฯ แล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 283,900 ไร่ ได้แก่พื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย 3,400 ไร่ พื้นที่ชลประทานฝั่งขวา 19,000 ไร่ พื้นที่ชลประทานท่าแห 60,000 ไร่ พื้นที่ชลประทานท่าแหส่วนขยาย 25,000 ไร่พื้นที่ชลประทานโครงการบางพลวง 143,500 ไร่ โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ของ พพ.) 9,000 ไร่ และโครงการฝายปราจีนบุรี 25,000 ไร่

ขณะที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์ตลอดถึงน้ำอุปโภค-บริโภค และการบรรเทาอุทกภัยในเขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี นาดี กบินทร์บุรี ประจันตคาม และสองฝั่งของแม่น้ำปราจีนบุรีก็จะได้รับประโยชน์จากโครงการฯ นี้ด้วย