21 มิถุนายน 2565 มร.ลป. ร่วมกับ SCG ลงนามบันทึกข้อความร่วมมือแก้ไขปัญหาขยะจากใบไม้และกิ่งไม้ มุ่งสู่ต้นแบบสถานศึกษาปลอดการเผา

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220621101507679

รศ.ดร.กิติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อความร่วมมือ กับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด นำโดย นายวรการ พงษ์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงงานปูนลำปาง เพื่อดำเนินงานการแก้ไขปัญหาขยะจากใบไม้และกิ่งไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดขยะจากใบไม้และกิ่งไม้อย่างถูกวิธี เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะจากใบไม้และกิ่งไม้ รักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ สร้างความเข้าใจให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งสร้างต้นแบบสถานศึกษาปลอดการเผาของจังหวัดลำปาง และเป็นการส่งเสริมโครงการ “แต่งบ้าน แต่งเมือง นครลำปาง” โดยบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ได้ให้การสนับสนุนทรัพยากร ทั้งทางด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการอัดใบไม้ก้อนเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งจะช่วยลดการเผา ลดหมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดลำปาง นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความยั่งยืน