21 มกราคม 2564 อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการโรงงาน และการประกอบการเหมืองแร่ เฝ้าระวังปัญหาฝุ่นละออง PM.2.5

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/213490

นางทัศนีย์ ภักดีประพันธ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่า มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน และการประกอบการเหมืองแร่ เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน และเหมืองแร่ ซึ่งจากการตรวจวัดฝุ่นละอองไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน โรงโม่ บด และย่อยหินในพื้นที่ จ. สุราษฎร์ธานีจำนวน ๙ โรง ในพื้นที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ต. บ้านทำเนียบ อ. คีรีรีฐนิคม ต. บางสวรรค์ อ. พระแสง ต. ท่าโรงช้าง อ. พุนพิน และ ต. พลายวาส อ. กาญจนดิษฐ์ การประกอบการโรงงานฯ ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใดอย่างไรก็ตาม ประชาสัมพันธ์ และกำชับให้สถานประกอบการโรงงาน และเหมืองแร่ทุกรายให้ประกอบการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่จะมีการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการขอประทานบัตรร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต. พรุพี อ. บ้านนาสารที่จะมีการขอประทานบัตรของบริษัทเอกชน โดยจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันที่ ๑๘ ก.พ. ๖๔ ณ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม อ. บ้านนาสาร