21 พฤษภาคม 2564 บิ๊กป้อมเห็นชอบแก้ปัญหาลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก แก้โลกร้อน

ที่มา:

https://www.dailynews.co.th/politics/844833

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมมีมติการประชุมเรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญจำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑. เห็นชอบต่อ (ร่าง) กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ๒.เห็นชอบต่อข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย และภาคีร่วมดำเนินการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในการก่อสร้างและเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ๓. เห็นชอบในกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ๔. เห็นชอบต่อ (ร่าง) แถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของราชอาณาจักรไทย กับกรมสิ่งแวดล้อมของสมาพันธรัฐสวิส ในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มอบหมายเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แทนลงนามใน (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมดังกล่าวและมอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

​​นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ การเข้าร่วมกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group : NACAG) ของประเทศไทย รวมถึงรับทราบสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ Adaptation and Resilience ในห้วงการประชุม Leaders Summit on Climate ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ เม.ย. ๖๔ และรับทราบสรุปผลงานเสวนา Media roundtable หัวข้อ“Partnering for Climate Action: Outcomes from the U.S. Climate Summit” เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๔