21 พฤศจิกายน 2565 ข้าวรักษ์โลก..ลุยเวทีเอเปก ลดต้นทุนไร่ละ 2 พัน โรงสีบวกเงินเพิ่ม

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/2557940

         “โครงการข้าวรักษ์โลก ถือเป็นโครงการตาม BCG โมเดล ที่เห็นผลงานโดดเด่นที่สุด สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในทุกมิติ ทั้งตัวเกษตรกร ผู้ซื้อ รวมถึงสิ่งแวดล้อม เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ทั้งกรมการข้าว สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านนายอนุชา นาคาศัย รมว.ประจำสำนักฯ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่น จนที่สุดกลายเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวพรีเมียม ได้ไปอวดโฉมบนเวทีประชุมเอเปก 2022
ที่กรุงเทพฯ โดยแจกให้กับสื่อมวลชนต่างประเทศที่เข้าร่วมงาน”

         ดร.ภณ ทัพพินท์กร นายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก อธิบายถึงการผลิตข้าวยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องลดต้นทุนให้เกษตรกร ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ทั้งในเรื่องของคุณภาพและปริมาณ ขณะเดียวกันการใช้นวัตกรรมก็ส่งผลให้สร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ เอื้อต่อสิ่งแวดล้อม…
ข้าวรักษ์โลกตามโครงการ BCG โมเดล เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ชาวนาทำนาแบบประณีต โดยใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตรเป็นหัวใจหลัก เลิกใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาฆ่าแมลง

       นอกจากนี้ยังใช้วิธีการไถกลบตอซังข้าว แล้วฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์ เพื่อทำการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ให้กลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติเพิ่มธาตุสารอาหารกลับลงไปในดิน ส่งเสริมโดรนเพื่อการเกษตรในการฉีดพ่นจุลินทรีย์ เพื่อประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานทางเลือกแบบหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อประหยัดต้นทุนพลังงาน ทั้งหมดนี้ทำให้ต้นทุนในการเพาะปลูกลดลงถึงไร่ละ 2,000 บาท

       ถือเป็นการส่งเสริมแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ตามนโยบาย BCG Model ของทางรัฐบาลอย่างแท้จริง และตรงตามความหมายของ BCG Model คือ B = Biotechnology คือส่งเสริมระบบชีวมวลชีวภาพ โดยให้ใช้จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร SG1 ที่ดีมีมาตรฐาน ISO, Bio Safety Level 1 and LD50