21 ตุลาคม 2565 ส่องเป้าหมายไทยใน ‘COP 27’ เร่งเป้าปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์เร็วขึ้น 35 ปี

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/environment/1033289

กรอบท่าทีเจรจาของไทยที่มีกำหนดร่วมการประชุม COP 27 ระหว่างวันที่ 3–18 พ.ย.2565
ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณัฐอาหรับอียิปต์ เป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาฯและความตกลงปารีส สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนของประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อยกระดับเป้าหมายของไทยดังนี้                                                                      

  1. ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ฉบับปรับปรุง ซึ่งยังมีสาระสำคัญคงเดิม แต่แก้ไขในประเด็นที่สำคัญ เช่น การกำหนดเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด เร็วขึ้นกว่าเดิม 5 ปี ปรับเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน
เร็วขึ้นกว่าเดิม 15 ปี และปรับเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ เร็วขึ้นกว่าเดิม 35 ปี 

  2. การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (2nd Updated NDC) ที่ยังคงมีสาระสำคัญเช่นเดียวกับ NDC ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 แต่มีการแก้ไขเป้าหมายในระยะสั้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ระยะยาวฯ ฉบับปรับปรุง โดยมีการแก้ไขในประเด็นที่สำคัญ เช่น เป้าหมายก๊าซเรือนกระจกลดลง 30-40%
จากกรณีปกติ ภายในปี ค.ศ. 2030 การเพิ่มเติมรายงานข้อมูล การปล่อย/การดูดซับก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้
และเพิ่มเติมผลสำเร็จเรื่องอื่น