21 ตุลาคม 2565 ประเมินผลสัมฤทธิ์ ‘โคกหนองนาโมเดล’ จุดดี-เสี่ยง สร้างความอยู่ดีมีสุขชุมชน

ที่มา : https://www.isranews.org/article/isranews-scoop/112818-isranews-279.html

ถูกจับตามองอย่างมากในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  แต่กระบวนการในการดำเนินงานในปัจจุบันมีความเสี่ยงหลายประการ ที่ดูเหมือน
จะเป็นช่วงโหว่สำคัญที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้โครงการฯ
เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด

  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน ได้วัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบท โคก หนอง นา โมเดล โดยดำเนินการ พัฒนาระบบติดตาม
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลัก ในการดําเนินงานควบคู่ไปกับการพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการที่ ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1.พัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ เพื่อนําไปสร้างระบบ โปรแกรม และระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy

  2.วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลสัมฤทธิ์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และธรรมาภิบาล ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในภาพรวม และในบริบทพื้นที่เป้าหมาย

  3.ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการองค์ความรู้ และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทาง
เพิ่มศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจชุมชน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content