21 ตุลาคม 2565 ประเมินผลสัมฤทธิ์ ‘โคกหนองนาโมเดล’ จุดดี-เสี่ยง สร้างความอยู่ดีมีสุขชุมชน

ที่มา : https://www.isranews.org/article/isranews-scoop/112818-isranews-279.html

ถูกจับตามองอย่างมากในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  แต่กระบวนการในการดำเนินงานในปัจจุบันมีความเสี่ยงหลายประการ ที่ดูเหมือน
จะเป็นช่วงโหว่สำคัญที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้โครงการฯ
เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุด

  สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน ได้วัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบท โคก หนอง นา โมเดล โดยดำเนินการ พัฒนาระบบติดตาม
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลัก ในการดําเนินงานควบคู่ไปกับการพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการที่ ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1.พัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ เพื่อนําไปสร้างระบบ โปรแกรม และระบบฐานข้อมูลพัฒนาระบบ Digital รองรับ Local Economy

  2.วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผลสัมฤทธิ์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และธรรมาภิบาล ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในภาพรวม และในบริบทพื้นที่เป้าหมาย

  3.ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการองค์ความรู้ และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทาง
เพิ่มศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต่อการพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจชุมชน