21 กุมภาพันธ์ 2563 Circular Economy กับฉลากสิ่งแวดล้อม

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/867199?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=business

เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy การปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจจากรูปแบบเดิม สู่การนำของเสียเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง ขณะนี้หลายบริษัทเริ่มให้ความสำคัญโมเดลนี้มากขึ้น เพราะไม่เพียงแต่เซฟสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยลดต้นทุนของธุรกิจด้วย ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรจากการใช้แล้วหมดไป ปริมาณการเกิดขยะและของเสียที่มีมากขึ้นทวีคูณจากการใช้แล้วทิ้งโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากปัญหาเหล่านี้ทำให้เกิดแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือที่เรียกกันว่า Circular Economy เป็นการปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจจากรูปแบบเดิมโดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรในการผลิตการบริโภค การจัดการของเสีย และสามารถนำของเสียนั้นๆ กลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อีกครั้ง ทำให้ความสมดุลเกิดขึ้นในห่วงโซ่ธุรกิจ บริษัทต่างๆ เริ่มตื่นตัวและนำแนวทาง Circular Economy มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ เช่น บริษัท “Close the Loop” นำตลับหมึกเครื่องพิมพ์ และพลาสติกอ่อนมาเป็นส่วนผสมในการทำถนน แทนการนำไปทิ้งบริษัทชั้นนำของไทยเองก็ได้นำแนวทาง Circular Economy มาใช้ในการดำเนินธุรกิจเช่นกัน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากการดำเนินธุรกิจแบบ Circular Economy จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบหรือทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้วิธีการดำเนินงานรูปแบบเดิมการดำเนินธุรกิจแบบ Circular Economy นอกจากจะช่วยให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ยังสามารถเพิ่มกำไรให้กับบริษัทจากการลดต้นทุนที่เกิดจากการลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน เชื้อเพลิง และการจัดการของเสีย

นอกเหนือจากอุตสาหกรรมการผลิตจะนำแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบ Circular Economy มาใช้แล้ว ธุรกิจบริการก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ไม่แพ้กัน เช่น การดำเนินธุรกิจประเภทร้านอาหารที่เล็งเห็นถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการปรุงอาหารและการให้บริการ ไม่เพียงแต่คำนึงถึงการเกิดขยะปลายทาง แต่ยังคำนึงถึงการเกิดขยะตลอดกระบวนการเลือกใช้วัตถุดิบ กระบวนการจัดซื้อ จัดเก็บ และเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการปรุงอาหาร แม้กระทั่งการจัดการกับเศษตัดแต่งที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง Circular Economy