คลังเก็บรายเดือน

March 2021

สผ. ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ และสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคาร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดชเลขาธิการ สผ. ได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคาร

การประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.)
LinksLinks2