20 เมษายน 2565 GISTDA เผยภาคเหนือพบจุดความร้อนมากที่สุด จ.แม่ฮ่องสอน พบร้อนสูงสุดต่อเนื่องหลายวัน

ที่มา: https://mgronline.com/science/detail/9650000037475

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDAเผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 414 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 205 จุด พื้นที่เกษตร 101 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 74 จุด พื้นที่เขตสปก. 18 จุด และพื้นที่ชุมชนและอื่น ๆ 16 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ จ.แม่ฮ่องสอน 129 จุด เชียงใหม่ 65 จุด และตาก 36 จุดตามลำดับ สอดคล้องกับการประเมินพื้นที่เสี่ยงสูงเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน (คือช่วงวันที่ 18-24 เม.ย. 2565) จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนที่ยังกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือเหมือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะใน จ.แม่ฮ่องสอนที่พบจุดความร้อนสูงสุดต่อเนื่องหลายวัน ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพบจุดความร้อนเล็กน้อย เนื่องจากมีฝนตกจากพายุฝนฟ้าคะนอง ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 ม.ค.–18 เม.ย. 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 14,838 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12,943 จุด และภาคกลาง 9,208 จุดตามลำดับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านอันดับหนึ่งคือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 1,629 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นราชอาณาจักรไทย จำนวน 414 จุด และอันดับที่ 3 เป็นราชอาณาจักรกัมพูชา 266 จุดตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่บริเวณชายแดนภาคเหนือ เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละออง และหมอกควันเข้ามา