20 สิงหาคม 2565 ดัน ทส. เป็นต้นแบบ นำคัดแยกขยะ

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000079604

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ทส.” ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา ให้นโยบาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทส.เป็นต้นแบบและเป็นผู้นำการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย กำหนดตัวชี้วัดที่เข้มข้น

ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ โดยมีแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2570) และ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 เป็นเครื่องมือในการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อที่จะยกระดับการจัดการขยะให้ดียิ่งขึ้น โดยสิ่งสำคัญ คือ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการลด คัดแยกขยะ ณ ต้นทาง เพื่อให้เกิดรากฐานการจัดการขยะที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และ ทส.ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม บุคลากรทุกคนของ ทส. ทั้ง 15 หน่วยงาน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะ ต้องเป็นต้นแบบและเป็นผู้นำการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้มีขยะเกิดขึ้นในพื้นที่หน่วยงานเพิ่มมากขึ้น จึงยิ่งต้องให้ความสำคัญเรื่องการจัดการขยะมากขึ้น

ด้านนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” หน่วยงานใน ทส. ต้องเป็นต้นแบบให้กับส่วนราชการอื่น จึงกำหนดตัวชี้วัดที่เข้มข้น ตั้งเป้าหมายการดำเนินงานไว้ 5 เป้าหมาย ได้แก่ (1) การคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานต้องมีการแยกประเภทเพื่อนำไปจัดการอย่างเหมาะสม (2) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดต้องลดลง อย่างน้อยร้อยละ 40 (3) ถุงพลาสติกหูหิ้วที่ทิ้งในถังขยะลดลง ร้อยละ 100 (4) แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวที่ทิ้งในถังขยะลดลง ร้อยละ 100 และ (5) ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารภายในหน่วยงาน ซึ่งการดำเนินงานลดและคัดแยกขยะที่ผ่านมาของแต่ละหน่วยงานอาจจะมีปัญหาบ้าง หากเพิ่มการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ โดยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ และเกิดความยั่งยืนในการจัดการขยะในหน่วยงานต่อไป