20 มีนาคม 2563 จ. พัทลุง เร่งวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200320145214188

นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ. พัทลุงเผยว่า วางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการควบคุมและลดมลพิษด้านคมนาคมและขนส่งนั้น ได้มอบให้สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงประสานงานกับสถานตรวจสภารถเอกชน (ตรอ.) ให้ความสำคัญแก่การตรวจสอบควันดำ และให้ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงตั้งด่านตรวจควันดำ หากพบก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันกันแก้ปัญหารถควันดำอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของมาตรการควบคุมและลดมลพิษจากการเผาในที่โล่งนั้น ได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้เน้นย้ำมิให้ประชาชนห้ามเผาไฟในที่โล่งทุกชนิด ทั้งในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรรม พื้นที่ชุมชน/เมือง และพื้นที่ริมทาง หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด

สำหรับมาตรการควบคุมและลดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรมนั้น ได้มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ งดกิจกรรมที่ต้องมีการเผาไหม้ และการระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน การรณรงค์ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้น ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับ ควบคุม ผู้ประกอบการก่อสร้าง ดำเนินการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองที่อาจจะเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง การเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ทำให้กรวด หิน ดิน ทราย หรือ วัสดุก่อสร้างตกหล่น ปลิว รวมทั้งมอบหมายให้แขวงทางหลวงพัทลุง ทางหลวงชนบทพัทลุง ทำความสะอาดผิวจราจร พื้นผิว ถนนในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง