20 มิถุนายน 2565 พบหลักฐานบ่งชี้อาจมีน้ำเค็มรั่วซึมจากเหมืองโปแตชที่ อ.ด่านขุนทด

ที่มา : https://prachatai.com/journal/2022/06/9

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด จ.นครราชสีมา แจ้งข่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2565 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) มีหนังสือรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่โปแตชของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด ต.หนองไทร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา หลังจากการยื่นหนังสือต่อนายอำเภอของกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดด่านขุนทด เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2565 ได้มีข้อเรียกร้องให้ (1) มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่โปแตช ของบริษัท ไทยคาลิ จำกัด โดยให้มีสัดส่วนของชาวบ้านจำนวนมากกว่าครึ่งนึงของคณะกรรมการทั้งหมด (2) ให้มีการเยียวยาชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการเหมืองแร่โปแตช (3) ให้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากเหมืองแร่โปแตชให้แล้วเสร็จ (4) หากทำตามข้อเรียกร้องไม่ได้ ให้มีการปิดเหมืองแร่โปแตชถาวร

ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงมีการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว มีหลักฐานบ่งชี้ว่าอาจจะมีการรั่วซึมของน้ำเค็มจากพื้นที่โครงการเหมืองแร่โปแตชของ บริษัท ไทยคาลิ จำกัด ออกสู่พื้นที่ภายนอกโครงการ และหลักฐาน การตรวจพบท่อ PE พาดข้ามคันดินขอบบ่อน้ำของโครงการออกมาสู่พื้นที่ภายนอก ซึ่งอาจจะมีการใช้แนวท่อดังกล่าวระบายน้ำทิ้งออกสู่ภายนอกและอาจก่อให้เกิดผลกระทบการแพร่กระจายความเค็มได้ ทั้งนี้ ถึงแม้ปัจจุบันการดำเนินกิจการของเหมืองแร่โปแตชจะยุติลงเป็นการชั่วคราวแต่ผลกระทบจากความเค็มของน้ำบริเวณบ่อพักน้ำของโครงการเหมืองแร่โปแตชยังกระจายวงกว้างกินพื้นที่ทำกินของชาวบ้านบริเวณโดยรอบโครงการทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกทำกินได้อยู่อย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีการรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นทั้งจากโครงการเหมืองแร่โปแตช และเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นผู้ให้อนุญาตและมีหน้าที่กำกับ ติดตาม ดูแลการดำเนินกิจการของเหมืองแร่โปแตชนี้