20 มกราคม 2563 ภัยแล้งยังคุกคามต่อเนื่อง น้ำเจ้าพระยาลดต่ำจากระดับเก็บกักกว่า 3 เมตร

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9630000006018

สถานการณ์ภัยแล้งยังคุกคามต่อเนื่อง โดยแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่าน จ. ชัยนาท ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ได้ลดระดับลงต่ำจากระดับเก็บกักกว่า 3 เมตร ทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงจากที่เคยระบายน้ำ 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อไปช่วยผลักดันน้ำเค็มในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เมื่อสัปดาห์ก่อน ลดลงมาเหลือ 75 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อป้องกันไม่ให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนลดต่ำลงไปมากกว่านี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งน้ำเข้าระบบชลประทานด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำ เพื่อไปรักษาระบบนิเวศ และเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 12 ได้เร่งกำจัดผักตบชวาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ที่ไหลมากองรวมกันเต็มลำน้ำ ยาวกว่า 300 เมตร เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำ ลดการระเหยของน้ำ และเพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 12 ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา งดสูบน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อทำการเกษตร และให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อจะได้มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้