20 พฤษภาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถอดบทเรียนแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี ๒๕๖๓

ที่มา: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200520090919351

นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี ๒๕๖๓ ว่า เป็นการร่วมถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาจากภาคเอกชน ประชาชน จิตอาสา NGOs และนักวิชาการในทุกด้านทุกมุมมอง เพื่อนำมาสรุปและกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือที่เหมาะสมและยั่งยืนต่อไป เนื่องจากสถานการณ์จุดความร้อน (Hotspot) ภาพรวมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๒ – ๑๔ พ.ค. ๖๓ ที่เป็นข้อมูลจากดาวเทียมระบบ VIRS พบจุดความร้อน ๒๑๖,๙๖๔ จุด แบ่งเป็นอยู่ในเขตป่าไม้ ๑๓๒,๔๘๖ จุด (ร้อยละ ๖๒) และอยู่นอกเขตป่าไม้ ๘๔,๔๗๘ จุด (ร้อยละ ๓๘) ส่วนจุดความร้อนในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพบจุดความร้อนสะสม ๓๕,๗๑๒ จุด เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๗๐๒ จุด และในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พบจุดความร้อยสะสม ๔๖,๕๘๐ จุด เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔,๐๓๕ จุด ทั้งนี้ จากการหารือถึงปัญหาและอุปสรรคการควบคุมไฟป่าหมอกควันพบการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ การจัดการเชื้อเพลิงไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามช่วงเวลาและยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงต้องเร่งจัดการเชื้อเพลิงก่อนเข้าช่วงสถานการณ์หมอกควัน โดยไม่นำเอาจุดความร้อน (Hotspot) มาเป็นตัวชี้วัด เมื่อเข้าช่วงหมอกควันให้จัดระเบียบการเผาและดำเนินการเผาแบบควบคุม โดยไม่ให้ฝุ่นละอองสูงจนเกินเกณฑ์มาตรฐาน แล้วให้จังหวัดพิจารณาการใช้มาตรการขอความร่วมมือให้ประชาชนจัดการเชื้อเพลิงภายใต้การควบคุมตามที่ภาครัฐกำหนด โดยไม่ต้องกำหนดช่วงห้ามเผา เพื่อความถูกต้องในการวิเคราะห์ข้อมูลให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้จัดส่งขอบเขตพื้นที่เกษตรกรรมในป่าให้ GISTDA นำไปประมวลผลข้อมูลพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนจะช่วยให้การกำหนดแผนงานการบริหารจัดการมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวย้ำว่า ยังเน้นความร่วมมือจากภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมจัดทำแผนและดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาร่วมกับภาครัฐ โดยเฉพาะการทำงานให้เชื่อมโยงกันทุกระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมการทำงานบริหารจัดการเชิงพื้นที่เป็นหลัก

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content